حق طلاق زن

حق طلاق زن متن پرسش : مطابق شروط ضمن العقد اسناد نکاحیه فعلی،و همچنین بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده؛درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند،زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت.حال اظهار نظر فرمایید: ۱-آیا این اطلاق در شرط مورد اشاره و بند مرقوم،زوجه…